Published On : Fri, Apr 12th, 2019

कन्हान ५७% व कांद्री ला ५९ % मतदान शांततेत पार पडले

कन्हान : – रामटेक लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकी करिता तपत्या उन्हात झालेल्या मतदानात मतदारां नी कन्हान ५७ % व कांद्री ला ५९ % मतदान करून लोकशाहीचा महाउत्सव थाटात साजरा केला .

रामटेक लोकसभा करिता कन्हान ला सात मतदान केंद्रात २६ बुथवर एकुण ५७ % व कांद्री येथे दोन केद्रात नऊ बुथवर ५८.९६ % मतदान शांततेत पार पडले.१) जि प शाळा पिपरी येथे बुथ (भाग) क्र ३१५ मध्ये एकुण ५८४ पैकी ३८६ मतदान म्हणजे ६६.०९ % , बुथ क्र ३१६ – ८६७ /५४४ – ६२. ७४%, बुथ क्र ३१७ – ६८७/४६४ – ६७. ५४%, २) कन्हान जि प शाळा बुथ क्र ३२० ला ७८४ – ६३ % , बुथ क्र ३२१ ला ९०१ – ४८%, बुथ क्र ३२२ ला ७५१ – ६२% बुथ क्र ३२३ ला ६८५ – ५६% बुथ क्र ३२४ ला ८३४ – ६१%, ३) धर्मराज विद्यालय कन्हान बुथ क्र ३२५ ला ७६४ /४३४ – ५६.८०% ,बुथ क्र ३२६ ला ७५६/४२५ – ५४.८९%, बुथ क्र ३२७ ला ६६७/३४८ – ५१.९७%, बुथ क्र ३२८ ला ६४५/३६५ – ५६.५८%, ४) बी के सी पी शाळा बुथ क्र ३२९ ला ११७५/६३९ – ५४.३८%, बुथ क्र ३३० ला ८०५/४७४ – ५८.८८%, बुथ क्र ३३३ला १११०/६६६ – ६०%, बुथ क्र ३३४ ला ९०४/४९७ – ५४.९७%, बुथ क्र ३३५ला ११२३/६०७ – ५४.०५ % , बुथ क्र ३३६ ला ११९६/ ६८३ – ५७.१०% ,५) बळीराम दखने हाय. कन्हान बुथ क्र ३३१ ला ७०५/ ३९५ – ५६.०२ % , बुथ क्र ३३२ ला १२५१/६८० – ५४.३५ %, बुथ क्र ३३७ ला ९४५/५०२ – ५३.१२ %, बुथ क्र ३३८ ला ८११/४८२ – ५९.४३ %, ६) नगरपरिषद बुथ क्र ३३९ ला १०९५/ ६२९ – ५७.४४%, बुथ क्र ३४० ला १३५४/७४५ – ५५.०२%,७) सिहोरा बुथ क्र ३५६ ला ९३८/४९१ – ५२.३४%, बुथ क्र ३५७ ला ३९४/११४ – २८.९३%, कांद्री येथे १) ग्राम पचायत ला बुथ क्र ३०९ ला ८५७/५३८ – ६२.७७ %, बुथ क्र ३११ ला १००५/५३६ – ५३.३३ %, २) जि प शाळा बुथ क्र ३०६ ला ११५० /६५३ – ५६.७८% , बुथ क्र ३०७ ला १२८०/७५९ – ५९.२९ %, बुथ क्र ३०८ ला ६८२/३७२ – ५४.५४ % , बुथ क्र ३१० ला ७००/४३१ – ६१.५७ %, बुथ क्र ३१२ ला ९११ /५८५ – ६४.२१%, बुथ क्र ३१३ ला ५६२ /३६६ – ६५.१२% , बुथ क्र ३१४ ला १३२३/७०२ – ५३.०६ % , तर ग्रामीण मध्ये निलज – १२६५/ १०११ – ७९.९२ % , खंडाळा – ११२५/ ८१० – ७२% , वराडा – १५००/ ८६५ – ५७.६६ % , जुनीकामठी – १२६७ मतदान म्हणजे ६६. ४९ % , साटक – ११५९ मतदान म्हणजे ६८. ३८ % , बोरडा – ७०८ मतदान म्हणजे ८१%, डुमरी कला – ६९८/४७८ – ६८.४८ % , मतदान झाले .

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement