Published On : Mon, Sep 30th, 2019

जय दुर्गा उत्सव मंडळ, टेलिकॉम नगर “इको-फ्रेंडली नवरात्रोत्सवाचे” यंदा १४ वे वर्ष

जम दुगगा उत्वल भंडऱ टेलरकॉभ नगय, दयलऴी प्रभगणे मंदगशी नलयगत्र उत्वल धूभ धडगक्मगत वगजये कयीत आशेत. मंदग नलयगत्र उत्वलगचे १४ ले लऴा आशे. कगर लरूण यगजगच्मग वगथीने “देलीचे” आगभन ढोर तगळगंच्मग गजयगत कयण्मगत आरे. वलळेऴ फगफ म्शणजे दयलऴी प्रभगणे मंदगशी नलयगत्र उत्वल शे ऩमगालयण ऩूयक (Eco-Friendly) अवणगय आशे. ददनगंक २९ रग, नगगऩूयच्मग भशगऩौय नंदगतगई जजचकगय, भनगऩग वत्तगऩष नेते श्री वंदीऩजी जोळी, नगयवेलक श्री ददरीऩ ददले हमगंचे शस्ते देलीची भशग आयती आणण स्थगऩनग कयण्मगत आरी. हमग प्रवंगी पगय भोठी लभयलणूक कगढण्मगत आरी आणण लभयलणुकीत ऩगयंऩगरयक लेळबूऴग घगरून वशबगगी शोणगमगा वौ वलणग देळभुख हमगंनग वन्भगननत कयण्मगत आरे इतय कगमाक्रभगवोफत मंदग वलळेऴ आकऴाण म्शणजे ऑक्टोबर ४ (शुक्रवार), ५ (शनिवार) आणि ६ (रवववार) रोजी पाररवाररक “महा-रास गरबा चे आयोजि करण्यात आऱेऱे आहे. पारंपाररक िृत्य आणि पारंपाररक वेशभूषा ह्या वर पाररतोवषक ठेवण्यात आऱेऱे आहेत.

ऩमगालयणगचे वंयषण, ळशय स्लच्छते फगफत जगगरूकतग, Rain water harvesting तवेच ऩमगालयण लगचलग , ऩगणी ऩगचलग, ऩगणी जजयलग हमग भुख्म वंदेळग अंतगात मंदग नलयगत्र उत्वल वगजयग कयण्मगत मेत आशे.

जम दुगगा उत्वल भंडऱ टेलरकॉभ नगय चे वला ऩुरुऴ आणण भदशरग वबगवद तवेच मुलग कगमाकते नलयगत्र उत्वलगच्मग मळस्ली आमोजन कयण्मगत अशोयगत्र भेशनत घेत आशेत