Khasdaar Krida Mahotsav : Basketball Results

Women: DKM-A (Shreya Dandekar 13, Nidhi Agrawal 6) bt NASAVaishnavi Gupta 4) 37-8 (17-2, 4-4, 10-0, 6-2)
Gundewar (Tanya Nichwani 11) bt ESKM 21-4 (5-0, 7-2, 9-0, 0-2)

Men: NASA (Prajwal Choudhary 13, Satweek Wanve 11) bt DKM-B (Amit Chaurasia 7) 62-28 (26-16, 26-11, 7-1, 3-0);
SNG (Purvi Mahale 13, Siya Deodhar 12) bt DKM-B (Dhara Phate 17) 59-39 (17-5, 12-16, 16-4, 14-14);

GKM (Vishal Bakhai 13, Shubham Motghare 12) bt HKM (Anil Nair 18) 58-46 (11-5, 8-17, 19-4, 20-20);

Phoenix (Sohail Sheikh 17, Viniket Sutey 12) bt PLSC (Aniket Raut 4) 46-30 (6-3, 9-13, 9-5, 22-9);

NBYS-B (Yash Jiwtode 10, Mihir Dhanraj 8) bt NESA (Mangesh P 10) 39-17 (12-2, 13-6, 9-5, 5-4).