Published On : Fri, Jul 17th, 2020

उच्च माध्यमिक परिक्षेत कन्हान च्या मुली अव्वल


कन्हान : – उच्च माध्यमिक शालांत प्रणा णपत्र (ई १२ वी) परिक्षा मंडळा तर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२० मध्ये घेण्यात आले ल्या परिक्षेचा आज दुपारी १ वाजता ऑ नलाईन निकाल जाहिर करण्यात आला यात मुली अव्वल येऊन पारशिवनी तालु क्यातुन बाजी मारली आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे व्दारे उच्च माध्यमिक शालांत प्रणाणपत्र परिक्षा ( ई १२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० परिक्षा मंडळ तर्फे निकाल जाहीर करण्यात आला यात विञान शाखा : –

१) धर्म राज कनिष्ट महाविद्यालय कांद्री-कन्हान परिक्षेत ७४ विद्यार्थी पैकी ७४ उत्तीर्ण हो ऊन १०० % निकाल लागला.
२)श्री नारा यणा विद्यालय कन्हान ६३ पैकी ६३ वि द्यार्थी उत्तीर्ण १००%,
३) मारोतराव पान तावने महाविद्यालय कन्हान ३२ पैकी ३१ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९६.८७ %
४) नुतन सरस्वती कनिष्ट महाविद्यालय टेकाडी १८ पैकी १८ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%,
५) साईबाबा आश्रमशाळा एण्ड जुनियर कॉ लेज टेकाडी३६ पैकी२८ विद्यार्थी उत्तीर्ण ७७.७७ %,६) हरिहर जुनियर कॉलेज पारशिवनी ८७ पैकी ८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%
७) लाल बहादुर शास्त्री कनिष्ट महाविद्यालय बाब्रुवाडा पारशिवनी ४३ पैकी ४३ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%,
८) केसरीमल पालीवाल कनिष्ट महाविद्याल य पारशिवनी ०८ पैकी ०८ विद्यार्थी उत्ती र्ण १००%,
९) तथागत कनिष्ट महाविद्या लय करंभाड ०१ पैकी ०१ विद्यार्थी उत्ती र्ण १००%,
१०) साईबाबा विञान कनिष्ट महा विद्यालय पारशिवनी २६ पैकी २६ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००% निकाल लागला.

वाणिज्य शाखा : –
१) हरिहर जुनियर कॉलेज पारशिवनी ६७ पैकी६४ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९५.५२%
२) भारतरत्न इंदिरा गांधी कनिष्ट महाविद्यालय कन्हान १२९ पैकी १२१ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९४.५३%
३) लाल बहादुर शास्त्री कनिष्ट महाविद्यालय बाब्रुवाडा पारशिवनी ५३ पैकी ५३ विद्या र्थी उत्तीर्ण १००%
४) केसरीमल पालीवा ल कनिष्ट महाविद्यालय पारशिवनी ४३ पैकी ४३ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%
५) श्री नारायणा विद्यालय कन्हान ६५ पैकी ६५ विद्यार्थी उत्तीर्ण १००%,
६) मारोतराव पानतावने महाविद्यालय कन्हान०३ पैकी ०२ विद्यार्थी उत्तीर्ण ६६.६६ %
७) तथाग त कनिष्ट महाविद्यालय करंभाड १७ पै की १६ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९४.११%, ८) नुतन सरस्वती कनिष्ट महाविद्यालय टेका डी ४२ पैकी २९ विद्यार्थी उत्तीर्ण ६९.०४ %,
कला शाखा :- हरिहर जुनियर कॉले ज पारशिवनी ६४पैकी ६२विद्यार्थी उत्ती र्ण ९६.८७%
२) भारतरत्न इंदिरा गांधी कनिष्ट महाविद्यालय कन्हान १२५ पैकी ८९ विद्यार्थी उत्तीर्ण ७१.२०%
३) केसरी मल पालीवाल कनिष्ट महाविद्यालय पार शिवनी ४१ पैकी ३८ विद्यार्थी उत्तीर्ण ९२ .६८% ४) राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय नवेगा व खैरी ३६ पैकी २९ विद्यार्थी उत्तीर्ण ८० .५५% ५)साईबाबा आश्रमशाळा एण्ड जुनियर कॉलेज टेकाडी ३२ पैकी १८ विद्यार्थी उत्तीर्ण ५६.२५ %,
६) मारोतरा व पानतावने महाविद्यालय कन्हान ०५ पैकी ०३ विद्यार्थी उत्तीर्ण ६० %
७) तथा गत कनिष्ट महाविद्यालय करंभाड ३२ पै की २३ विद्यार्थी उत्तीर्ण ७१.८७%, निकाल लागला.

कन्हानचा दर्शन पटेल ला सीबीएससी मध्ये ९४%

सीबीएससी बोर्डा व़्दारे घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (१२ वी) च्या परिक्षेत दिल्ली पब्लीक स्कुल कामठी येथुन कन्हान चा दर्शन चिमणलाल पटेल यांने ५०० गुणा पैकी ४७२ म्हणजे ९४.०४ % गुण प्राप्त करून उत्तिर्ण झाला.