Published On : Thu, Jul 16th, 2015

नागपूर : सावनेर, कळमेश्वर तालुक्यात 133 गावात पोलीस पाटील पदे भरणार

महिला प्रवर्गासाठी राखीव पदे   

नागपूर। सावनेर उपविभागातील सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यातील पोलीस पाटील या पदाच्या एकूण-191 पदांपैकी रिक्त असलेल्या 133 गावातील पोलीस पाटील पदाची नियुक्ती करावयाची आहे. त्यापैकी एकूण आरक्षित पदांपैकी महिला करिता आरक्षित पदे पुढीलप्रमाणे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता एकूण-25 आरक्षित पदांपैकी महिला प्रवर्गासाठी 7 पदे, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता एकूण 13 आरक्षित पदांपैकी महिला प्रवर्गासाठी 4 पदे, विमुक्त जाती(अ) प्रवर्गाकरिता एकूण 6 आरक्षित पदांपैकी महिला 2 पदे, भटक्या जमाती (ब) प्रवर्गाकरिता एकूण 5 आरक्षित पदांपैकी महिला 2 पदे, भटक्या जमाती (क) प्रवर्गाकरिता एकूण 5 आरक्षित पदांपैकी महिला 2 पदे, भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गाकरिता एकूण 4 आरक्षित पदांपैकी महिला 1 पद, विशेष मागास प्रवर्गाकरिता एकूण 4 आरक्षित पदांपैकी महिला 1 पद, इतर मागास प्रवर्गाकरिता एकूण 35 आरक्षित पदांपैकी महिला 10 पदे व खुला प्रवर्गाकरिता एकूण 36 पदांपैकी महिला 11 पदे या प्रवर्गासाठी महिला राखीव आरक्षण तयार करण्यात येणार आहे. अशी माहिती सावनेरच्या उपविभागीय दंडाधिकारी नम्रता चाटे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

Police patil

Representational pic