Published On : Thu, Oct 4th, 2018

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण

नागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या कार्यक्षेत्रातील विभागीय कार्यालय(दक्षिण) क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या मौजा.- बेलतरोडी,ख.क्र. ८९/ए/१-६,८९/बी, येथील औद्योगिक उपयोगाचे अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची कार्यवाही आज दिनांक ०३.१०.२०१८ रोजी अंशत: करण्यात आली. कार्यवाही दरम्यान भूधारकाने अभिन्यास मंजुरीसाठी दिनांक २७.०८.२०१८ रोजी अर्ज केल्याचे दस्तावेज दाखविले व कार्यवाही थांबविण्याची विनंती केली व लागणारा दंड भरण्यास संमती दिली.

अभिन्यास मंजुरीकरिता नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचेकडे नकाशे सादर केलेले असल्याने अनधिकृत बांधकामधारकास दंडनीय शुल्क रु. ४,००,०००/- लावण्यात आला. ही कार्यवाही तूर्तास थांबविण्यात आली. या कार्यवाहीत सहाय्यक अभियंता श्री.भूपेश मेश्राम,श्री.अनिलकुमार अवस्थी,अतिक्रमणपथक प्रमुख श्री. मनोहर पाटील, यांच्या नेतृत्वात पार पडली.

महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम मंजूर/नियमित करून घेण्याकरिता अर्ज सादर करण्याची मुदत दिनांक ३०.१०.२०१८ पर्यंत असून सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा असे नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय मार्फत सूचित करण्यात येत आहे.