Published On : Mon, Mar 30th, 2015

मौदा, रामटेक कृषी बाजार समिती अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त

Advertisement

Krushi Utpann Bazar Samiti
नागपूर। ज्या अर्थी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांच्या २३/१२/२०१४ च्या अधिसूचनन्वये रामटेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करून रामटेक कृषी उत्पन्न बाजार समिती व मौदा कृषी बाजार समिती अशा स्वतंत्र बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत आणि ज्या अर्थी, विभाजना नंतर मौदा कृषी बाजार समिती वर सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,मौदा यांची शासकीय प्रशासन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतीविषयक उलाढालीचा विचार करता प्रशासकाऐवजी अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करणे संयुक्तिक होईल अशी शासनाची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३(२) अन्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील व्यक्तीचे अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात येत आहे.

मौदा कृषी बाजार समिती, जि. नागपूर या समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची यादी.
नांव                                      पत्ता                                       पद

Advertisement
Advertisement

श्री एकनाथ पुंडलिक मदनकर              मु.पो. ता. मौदा                             सभापती
श्री ईश्वर लक्ष्मण भागलकर                मु.पो. कोराड, ता.मौदा                 उपसभापती
श्री. आनंद रायभानजी लेंडे                  मु.पो.तारसा, ता.मौदा                      संचालक
श्री.महादेव शिवाजी वाडीभस्मे             मु.पो.गोवारी, ता.मौदा                     संचालक
श्री. नारायण नत्थुजी मेश्राम                मु.पो.धानला, ता.मौदा                    संचालक
श्री. हेमराज हरिचंद्र सावरकर               मु.पो.बाबदेव, ता.मौदा                    संचालक
श्री. सहादेव बारकुजी तिधरे                 मु.पो.माथनी, ता.मौदा                     संचालक
श्री. भोजराज गजानन भिवगडे             मु.पो.धर्मापुरी, ता.मौदा                   संचालक
श्री. दामोदर पांडुरंग डोरले                    मु.पो.तांडा, ता.मौदा                       संचालक
श्री. भूमेश्वर महादेव बाराई                  मु.पो.पानमारा, ता.मौदा                  संचालक
श्री. मनोहर देवाजी आकरे                   मु.पो.निहारावाणी, ता.मौदा              संचालक
श्री. सुनील रामचंद्र रोडे                       मु.पो.ता.मौदा                              संचालक
सौ. वंदना दामोधर बुराडे                     मु.पो.रामनगर, ता.मौदा                  संचालक
सौ. भारती पृथ्वीराज घाटबांधे              मु.पो.निमखेडा, ता.मौदा                  संचालक
श्री. शिवदास बाजीराव मदनकर            मु.पो.धर्मापुरी, ता.मौदा                   संचालक
श्री. उमाकांत मिताराम लिचडे              मु.पो.खंडाला, ता.मौदा                     संचालक
श्री. खुशाल देवराव तांबडे                     मु.पो.माथनी, ता.मौदा                     संचालक

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांचे क्र. जिउनिना/पणन/कृउबास-मौदा/प्रशासक मंडळ/४२५२/१५, दिनांक २४/०३/२०१५

ज्या अर्थी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांच्या २३/१२/२०१४ च्या अधिसूचनन्वये रामटेक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करून रामटेक कृषी उत्पन्न बाजार समिती व मौदा कृषी बाजार समिती अशा स्वतंत्र बाजार समित्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत आणि ज्या अर्थी, विभाजना नंतर रामटेक कृषी बाजार समिती वर सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,रामटेक यांची शासकीय प्रशासन म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आणि ज्याअर्थी बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतीविषयक उलाढालीचा विचार करता प्रशासकाऐवजी अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करणे संयुक्तिक होईल अशी शासनाची खात्री झाली आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३(२) अन्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील व्यक्तीचे अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात येत आहे.

रामटेक कृषी बाजार समिती, जि. नागपूर या समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची यादी.
नांव                                      पत्ता                                         पद

श्री बालचंद जगन्नाथ बादुले                मु.पो. शिरपूर,ता. रामटेक                 सभापती
श्री सुनील शामराव मुलमुले                 मु.पो. अंबळावार्ड,ता. रामटेक           उपसभापती
श्री. राजेंद्र बिसन देशमुख                    मु.पो.टिळकवार्ड, ता. रामटेक              संचालक
श्री.सुभाष शामराव मानकर                 मु.पो.नगरधन,ता. रामटेक                  संचालक
श्री. अनिलकुमार गुप्ता                       मु.पो.शितलवाडी, ता. रामटेक              संचालक
श्री. विजय भरतसिंग बिसेन                 मु.पो.मनसर,ता. रामटेक                  संचालक
श्री. तेजपाल पोनिराम सोलंकी              मु.पो.मनसर,ता. रामटेक                   संचालक
श्री. तपनकुमार रमणलाल पटेल            मु.पो.मनसर, ता. रामटेक                 संचालक
श्री. विजय कुमार चिरंजीलाल गुप्ता       मु.पो.देवलापार, ता. रामटेक                  संचालक
श्री. सुनील तुळशीराम डोकरीमारे           मु.पो.काचुरवाही, ता. रामटेक               संचालक
श्री. तेजराम दयाराम कुथे                     मु.पो.लोहडोंगरी, ता. रामटेक              संचालक
श्री. बलदेव सुखदेव कुंभरे                      मु.पो.भंडारबोली,ता. रामटेक              संचालक
श्री. राहुल चंद्रभान किरपान                   मु.पो. चोखाळा,ता. रामटेक                संचालक
सौ. वनमाला लक्ष्मण चौरागडे               मु.पो. गांधीवार्ड, ता. रामटेक              संचालक
सौ. रामकली ब्रिजलाल कोकाडे              मु.पो. खानोरा,ता. रामटेक                  संचालक
श्री. दिगांबर बाबुराव वैद्य                     मु.पो. शिवनी बोखडी,ता. रामटेक          संचालक
श्री. किशोर राधेलाल राहागंडाले              मु.पो. महाराजपूर, ता. रामटेक            संचालक

Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement