Published On : Mon, Sep 7th, 2020

दिघोरी जलकुंभ  स्वच्छता ८ सप्टेंबर रोजी खरबी जलकुंभ १० सप्टेंबरला 

नागपूर: नागपूर महानगरपालिका व ऑरेंज लसटी वॉटर याांनी ददघोरी जलकंुभाची स्वच्छता मंगळवार ८ सप्टेंबर रोजी तर खरबी जलकंुभाची स्वच्छता गुरुवार १० सप्टेंबर २०२० रोजी करण्याचे ठ वरलविठ ेहठ

यादरम्यान खािीि भागाांचे ा पाणीपुरववा बाधित राहीि तसठचे ददघोरी व खरबी जिकांुभाांवरून टँकरद्वारठही पाणीपुरववा शक्य होणार नाही

Advertisement

यठथठ उल्िठखनीय ेहठ कक, नागपूर महानगरपालिकठच्यावतीनठ शहरातीि पाणीपुरववा व्यवस्थापन करणाऱ्या OCWनठ जिकांुभ स्वच्छतठवर लवशषठ भर ददिा ेहठ यासावी स्वलवकलसत प्रणािीचे ा वापर करून मनपा-OCW दरवषी शहरातीि सवव जिकांुभ स्वच्छ करीत असतात जठणठकरून नागररकाांना स्वच्छ पाणीपुरववा करता यावा

Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement